• Welcome to Smashboards, the world's largest Super Smash Brothers community! Over 250,000 Smash Bros. fans from around the world have come to discuss these great games in over 19 million posts!

    You are currently viewing our boards as a visitor. Click here to sign up right now and start on your path in the Smash community!

T
Reaction score
1

Profile posts Latest activity Postings About

  • Hei! Jævla bra initiativ mtp SR! Jeg vil egentlig bare stille mine ressurser til disposisjon, sånn at hvis det er noe grafikk, visuelt eller promotional-stuff en slik event naturligvis trenger, så har jeg i hvert fall muligheten med å bidra. Kan godt hende du har noen for det, eller vil gjøre det selv, men stiller meg selv til disposisjon i hvert fall :)

    Trailere, branding etc får jo det hele til å virke enda mer episk, profesjonelt og attraktivt.

    Dette er Thomas foresten.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top Bottom