• Welcome to Smashboards, the world's largest Super Smash Brothers community! Over 250,000 Smash Bros. fans from around the world have come to discuss these great games in over 19 million posts!

    You are currently viewing our boards as a visitor. Click here to sign up right now and start on your path in the Smash community!

Recent content by Thooby

  1. T

    Jag och kompis brukar köra väldigt mycket och skulle vara kul att möta nya att spela mot. Hör...

    Jag och kompis brukar köra väldigt mycket och skulle vara kul att möta nya att spela mot. Hör av dig om du vill köra 1v1 eller 2v2 mot oss någon gång. Vi kör mestadels brawl så det brukar vara svårt att hitta folk att spela mot.
Top Bottom